Pôsobnosť spoločnosti

Obchodné aktivity spoločnosti sú realizované v sídle spoločnosti, kde má firma k dispozícii zázemie kancelárskych a obchodných priestorov, najmä však spočívajú v širokej aktivite obchodných zástupcov pôsobiacich primárne v teréne u prevádzkovateľov energetických zariadení Slovenskej republiky.

Po prvom kontakte medzi potenciálnym zákazníkom a obchodným zástupcom, prvotnom oboznámení sa s požiadavkami zákazníka na typ a charakter služby obvykle nasleduje podrobné prerokovanie problematiky dopytovanej služby či dodávky za účasti odborníka alebo špecialistu materskej spoločnosti. Výsledkom odborného posúdenia obchodného prípadu je záväzná ponuka, resp. návrh zmluvy na realizáciu požadovanej služby či dodávky.

Spoločnosť ORGREZ Bratislava, a.s. sa samozrejme zúčastňuje verejných výberových konaní i dopytovaných akcií vyhlasovaných významnými spoločnosťami energetiky Slovenska. Pre všetky typy zadávaných konaní v oblasti energetiky je spoločnosť vybavená potrebnými certifikátmi a osvedčeniami. V prípade výkonu autorizovaných či akreditovaných činností sú na účely preukázania kvalifikačných predpokladov využité zodpovedajúce a v prostredí Slovenskej republiky platné osvedčenia pracovísk materskej spoločnosti. 

Garantom prvotriednej kvality všetkých vyššie popísaných obchodných prípadov je šesťdesiatročná kontinuita odbornosti, zručností a procesných znalostí poskytovaných už niekoľkými generáciami zamestnancov spoločnosti ORGREZ.         


 
 
Vyrobila Omega Design