Služby

V rámci vlastnej zákazkovej činnosti spoločnosť ORGREZ Bratislava, a.s. v širokej miere využíva odborné subdodávateľské služby materskej spoločnosti ORGREZ, a.s. Ide najmä o diagnostiku transformátorových olejov a diagnostiku točivých a netočivých elektrických zariadení, diagnostiku tepelných obehov, záručné, garančné či overovacie merania tepelnotechnických parametrov energetických zariadení a pod.

V oblasti ekológie a ochrany ovzdušia spoločnosť v rámci skupiny ORGREZ ponúka a realizuje dodávky technológií pre čistenie spalín (denitrifikácia na báze technológie SNCR či SCR), dodávky systému kontinuálneho monitoringu emisií a imisií znečisťujúcich látok vrátane poskytovaných servisných služieb, ekologizačné a rozptylové štúdie apod.

V oblasti technológií pre sledovanie a hodnotenie kvality palív a ďalších sypkých hmôt v energetike a priemysle spoločnosť v rámci skupiny ORGREZ tiež ponúka a realizuje dodávky systémov automatických vzorkovačov a nadväzujúcich technológií (linky jemného mletia, deliče, drviče, mlyny a pod.). 

Zákazníkom spoločnosti ORGREZ Bratislava, a.s. je tak v prostredí trhu s energetickými službami Slovenskej republiky k dispozícii celé portfólio ponuky služieb materskej spoločnosti.

Viac informácií k ponuke služieb spoločností v skupine ORGREZ  TU


 
 
Vyrobila Omega Design